Nu aveți încă un cont? Crează nou

Setări

Termeni și condiții

15. 2. 2022

emise de
Forscope a.s.
cu sediul social în Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Republica Cehă
Nr. de înregistrare: 048 85 414
la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea B, Mențiunea 8720
pentru contracte de achiziție, contracte cadru de achiziție în relații B2B, inclusiv contracte de achiziție încheiate prin interfața web sau prin poștă electronică.

 

1. PREVEDERI INTRODUCTIVE

1.1.     Prezentele Termeni și condiții (numiți în continuare „Termeni și condiții”) emise de Forscope a.s., cu sediul social la Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Republica Cehă, având numărul de înregistrare: 048 85 414 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea B, Mențiunea 8720 (numită în continuare „Vânzătorul”), guvernează drepturile și obligațiile comune ale părților contractuale în cadrul operațiilor comerciale dintre Vânzător și altă persoană fizică sau juridică (numită în continuare „Cumpărătorul”):

1.1.1.     pe baza și în legătură cu contractele de achiziție, inclusiv contractele de achiziție încheiate prin interfața web sau prin poștă electronică;

1.1.2.   pe baza și în legătură cu contractul cadru de achiziție (numit în continuare „Contractul cadru”);

1.1.3.   pe baza și în legătură cu contractele individuale de achiziție încheiate în baza Contractului cadru.

1.2.    Un contract de achiziție în conformitate cu art. 1.1.1 din Termeni și condiții și un contract individual de achiziție în conformitate cu art. 1.1.3 din Termeni și condiții încheiat în baza Contractului cadru sunt numite în continuare „Contract de achiziție”.

2. PRODUSE OFERITE DE VÂNZĂTOR

2.1.   În limita operațiilor sale comerciale, Vânzătorul oferă spre vânzare:

2.1.1.   copii ale programelor pentru calculator1, pentru care drepturile de distribuție au fost epuizate în teritoriul Uniunii Europene conform prevederilor art. 4 alin. 2 din Directiva 2009/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 cu privire la protecția juridică a programelor pentru calculator, cu modificările ulterioare (numite în continuare „Copii ale software-ului utilizat”);

2.1.2. copii ale programelor pentru calculator care nu au fost utilizate de niciun alt utilizator înainte de vânzarea acestora către Cumpărător; (numite în continuare împreună „Produse” sau individual „Produsul”).

2.2.    Produsele nu includ furnizarea de asistență tehnică sau pentru utilizatori cu privire la funcționarea software-ului (a cărui copie este livrată în baza Contractului de achiziție) sau furnizarea de actualizări sau remedieri ale acestui software de către Vânzător sau de către orice terță parte (titularul de drepturi). Cu toate acestea, titularul de drepturi poate furniza astfel de servicii.


1 Copiile individuale sunt numite uneori în mod obișnuit și inexact licențe; cu toate acestea, în cazul Copiilor software-ului utilizat, nu există o cesiune sau vânzare a unei licențe ci, mai degrabă, un transfer al drepturilor de proprietate asupra copiei programului pentru calculator. Aceste copii sunt utilizate apoi în mod direct de către Cumpărător, în virtutea legii.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

3.1.   În baza Contractului de achiziție, Vânzătorul se obligă să predea Produsele și să transfere către Cumpărător dreptul de proprietate asupra Produselor. Cumpărătorul se obligă să preia Produsele și să plătească Vânzătorului prețul de achiziție al acestora.

4. PREȚUL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSELOR ȘI TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1.   Prețul de achiziție al Produselor, data scadentă a plății și termenii și condițiile de plată suplimentare sunt convenite în Contractul de achiziție.

4.2.    În cazul fiecărei plăți fără numerar, obligația Cumpărătorului este îndeplinită de îndată ce contul Vânzătorului este creditat cu suma necesară.

4.3.    În cazul în care Cumpărătorul nu plătește prețul de achiziție al Produselor, plata în avans a acestuia sau alte plăți în baza Contractului de achiziție, Vânzătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție și/sau de a suspenda îndeplinirea oricărei obligații față de Cumpărător care decurge din orice Contract de achiziție până când Cumpărătorul își achită toate obligațiile monetare față de Vânzător.

4.4.    Creanțele Vânzătorului pot fi compensate unilateral cu prețul de achiziție al Produselor sau cu alte datorii în baza Contractului de achiziție numai în cazul în care o astfel de creanță este scadentă și recunoscută în scris de către Vânzător în ceea ce privește motivul și valoarea sa sau dacă o astfel de creanță este o creanță a Cumpărătorului care a fost admisă definitiv în instanță sau în cadrul unei proceduri de arbitraj.

4.5.    În cazul în care acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este stipulat de reglementările legale cu caracter general obligatoriu, Vânzătorul va emite un document fiscal – o factură și o va trimite în format electronic la adresa de e-mail electronică a Cumpărătorului, în legătură cu plățile efectuate în baza Contractului de achiziție.

5. LIVRAREA DE PRODUSE

5.1   În cazul în care Produsul care va fi livrat în conformitate cu Contractul de achiziție este intangibil, livrarea acestui Produs va însemna predarea documentului corespunzător (denumit de către Vânzător „documentația privind dreptul de proprietate”) sau a numărului de licență (cheie de produs), inclusiv predarea acestora prin poștă electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului.

5.2  Dreptul de proprietate asupra Produselor se transferă Cumpărătorului în momentul plății integrale a prețului de achiziție al Produselor.

5.3   În cazul în care Cumpărătorul este interesat de distribuirea de Copii ale software-ului utilizat în afara teritoriului Uniunii Europene, Cumpărătorul face acest lucru pe propria răspundere și este obligat să stabilească în mod independent dacă o astfel de distribuire sau utilizare de Copii ale software-ului utilizat este în conformitate cu reglementările legale cu caracter general obligatoriu în vigoare în teritoriul în cauză.

6. GARANȚIA VÂNZĂTORULUI

6.1   În ceea ce privește Copiile software-ului utilizat, Vânzătorul garantează că:

6.1.1   cu excepția cazului în care sa convenit în mod expres altfel, o copie a software-ului folosit vândut cumpărătorului în baza contractului de cumpărare este o copie pentru care au fost epuizate drepturile producătorului de software de a-l distribui pe teritoriul Uniunii Europene;

6.1.2   în cazul în care Copia software-ului utilizat este afectată de un viciu de procedură, pretențiile Cumpărătorului vor fi soluționate prin livrarea unei alte Copii a software-ului utilizat, fără vicii, sau prin rambursarea prețului de achiziție al Copiei software-ului utilizat cu vicii. Astfel, Cumpărătorul nu va avea dreptul de a solicita Vânzătorului să înlăture viciul de procedură al Copiei software-ului utilizat;

6.1.3   în cazul în care Copia software-ului utilizat este afectată de un defect tehnic, în sensul că nu va fi posibilă instalarea sau operarea respectivei Copii a software-ului utilizat din motive inerente copiei respective, pretențiile Cumpărătorului vor fi soluționate prin livrarea unei alte Copii a software-ului utilizat, fără vicii, sau prin rambursarea prețului de achiziție al Copiei software-ului utilizat cu defecte. Astfel, Cumpărătorul nu va avea dreptul de a solicita Vânzătorului să înlăture defectul tehnic al Copiei software-ului utilizat.

7. PROPRIETĂȚI ALE PRODUSULUI

7.1  Cu excepția cazului în care se convine altfel, drepturile și obligațiile părților contractuale cu privire la defectele Produselor sunt guvernate de reglementările legale relevante cu caracter general obligatoriu.

7.2   Cumpărătorul recunoaște și este de acord că Vânzătorul nu influențează și nici nu este responsabil cu funcționarea sau funcționalitatea software-ului (a cărui copie este furnizată în baza Contractului de achiziție), inclusiv cu apariția unor erori în software, sau cu compatibilitatea software-ului cu un anumit hardware specific sau cu alte programe pentru calculator. Cumpărătorul recunoaște și este de acord că Vânzătorul nu este responsabil cu adecvarea utilizării software-ului (a cărui copie este furnizată în baza Contractului de achiziție) pentru nevoile Cumpărătorului sau ale unei terțe părți.

7.3    În cazul în care Produsul este afectat de un defect, Vânzătorul va satisface drepturile Cumpărătorului care decurg din răspunderea pentru defecte în următoarea ordine și în următorul mod: livrarea Produsului lipsă, livrarea altui Produs fără defect ca înlocuitor al Produsului cu defect, acordarea unei reduceri rezonabile din prețul de achiziție al Produsului.

7.4   În cazul în care drepturile rezultate din răspunderea pentru defecte a Vânzătorului sunt soluționate prin livrarea unui alt Produs:

7.4.1.    Vânzătorul va expedia Cumpărătorului un nou Produs în termen de paisprezece (14) zile de la data soluționării solicitării de utilizare a garanției de către Vânzător;

7.4.2.  nici Cumpărătorul, nici orice altă persoană căreia Cumpărătorul i-a furnizat direct sau indirect Produsul care face obiectul unei solicitări de utilizare a garanției (cum ar fi un utilizator final) nu poate utiliza Produsul în cauză, interdicția de utilizare în aceste scopuri însemnând în special interdicția de a utiliza numărul de licență (cheia de produs) al Produsului respectiv.

8. SOLICITARE DE UTILIZARE A GARANȚIEI

8.1.   Drepturile Cumpărătorului care decurg din răspunderea pentru defecte a Vânzătorului vor fi revendicate de către Cumpărător în scris, printr-un mesaj electronic la următoarea adresă a Vânzătorului [email protected] (numită în continuare „Solicitarea de utilizare a garanției”) fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de șase (6) luni de la livrarea Produsului.

8.2.   Atunci când înaintează o Solicitare de utilizare a garanției, Cumpărătorul trebuie să furnizeze Vânzătorului toate documentele și informațiile care i-au fost livrate de către Vânzător împreună cu Produsul achiziționat sau care au legătură cu Contractul de achiziție în baza căruia se formulează Solicitarea de utilizare a garanției.

8.3.   O Solicitare de utilizare a garanției formulată de Cumpărător nu va afecta obligația Cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție al Produsului sau de a îndeplini alte obligații față de Vânzător.

9. RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI

9.1.   Cu excepția cazului în care se prevede altfel, drepturile și obligațiile care decurg din răspunderea pentru daune a Vânzătorului față de Cumpărător ar trebui să fie în conformitate cu reglementările legale cu caracter general obligatoriu.

9.2.   O condiție prealabilă pentru dreptul la despăgubiri în legătură cu daune este notificarea imediată a Vânzătorului cu privire la apariția unei daune sau la faptul că o daună ar putea apărea.

9.3.   În cazul unei daune suferite de Cumpărător în legătură cu răspunderea Vânzătorului pentru defectele Produselor, părțile contractante, luând în considerare toate circumstanțele legate de încheierea Contractului de achiziție, au convenit să limiteze despăgubirea pentru orice astfel de daune potențiale suferite de Cumpărător, cu excepția cazului în care Vânzătorul a provocat aceste daune în mod intenționat sau din neglijență gravă, astfel încât despăgubirea totală pentru orice daune suferite din acest motiv, inclusiv profiturile pierdute, să se limiteze la suma plătită efectiv de Cumpărător ca preț de achiziție al Produselor în conformitate cu Contractul de achiziție în temeiul căruia s-a produs dauna.

9.4.   Vânzătorul nu are o idee sau informații precise cu privire la scopul sau activitățile pentru care Produsele vor fi utilizate de către Cumpărător sau de către orice altă parte. Luând în considerare acest lucru, precum și orice alte circumstanțe legate de încheierea Contractului de achiziție, părțile contractuale declară că dauna cumulată previzibilă, inclusiv profiturile pierdute, care ar putea fi suferită de Cumpărător în legătură cu răspunderea Vânzătorului pentru defectele Produselor, poate fi cel mult egală cu suma plătită efectiv de Cumpărător ca preț de achiziție al Produselor în conformitate cu Contractul de achiziție în temeiul căruia s-a produs dauna.

10. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTUALE

10.1.   Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau activitățile Vânzătorului, precum și mesaje comerciale din partea Vânzătorului la adresa electronică a Cumpărătorului.

11. PROPRIETĂȚI ALE PRODUSULUI

11.1.   Cu excepția cazului în care părțile contractuale convin în mod explicit și în scris altfel, toate informațiile privind conținutul Contractului de achiziție sunt considerate confidențiale.

11.2.   Informațiile care au devenit cunoscute publicului în alt mod decât din vina Vânzătorului nu sunt considerate confidențiale în conformitate cu prezentul articol.

11.3.   Pe durata Contractului de achiziție și pe o perioadă de trei (3) ani de la expirarea Contractului de achiziție, Cumpărătorul se angajează să mențină strict confidențiale toate informațiile incluse în Contractul de achiziție. Fără permisiunea scrisă a Vânzătorului, Cumpărătorul nu va utiliza informațiile confidențiale în beneficiul propriu sau al unei terțe părți, dacă o astfel de utilizare ar fi contrară intereselor Vânzătorului. Cumpărătorul este de acord să mențină confidențialitatea asupra altor fapte a căror divulgare către terți ar putea afecta în vreun fel interesele comerciale sau reputația Vânzătorului. Cumpărătorul poate dezvălui informații confidențiale consilierilor săi care au obligația de confidențialitate.

11.4.   Nu se consideră că partea contractuală încalcă respectivul Contract de achiziție în cazul în care partea, în conformitate cu reglementările legale, a dezvăluit informații confidențiale instanțelor, autorităților administrative sau altor părți în baza unei obligații în conformitate cu reglementările legale cu caracter general obligatoriu.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1.  În cazul în care relația stabilită prin Contractul cadru sau prin Contractul de achiziție conține un element internațional (străin), părțile contractuale convin ca relația să fie guvernată de legislația cehă, excluzând aplicarea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri și excluzând aplicarea practicilor comerciale obișnuite. Curțile de justiție cehe au jurisdicția și competența de a se pronunța în litigiile care decurg din Contractul cadru și din Contractul de achiziție.

12.2. Cumpărătorul nu are dreptul de a-și cesiona posibilele creanțe din Contractul cadru sau din Contractul de achiziție către o terță parte fără aprobarea prealabilă în scris a Vânzătorului.

12.3. Prevederile care se abat de la Termeni și condiții pot fi convenite în Contractul cadru sau în Contractul de achiziție. Prevederile divergente din Contractul cadru sau din Contractul de achiziție au prioritate față de prevederile din Termeni și condiții.

12.4. Prevederile din Termeni și condiții fac parte integrantă din Contractul cadru și din Contractul de achiziție.

 

În Brno pe 8 februarie 2022.

Forscope a.s.

Produsul a fost adăugat în coș